تبلیغات


 
 


رویه ترانشیپ عملا ترکیبی از 2 یا تعداد بیشتری ترانزیت می باشد که با توجه به هدف مورد نظر تعداد ترانزیت ها متفاوت خواهد بود. مزیتی که در رویه ترانشیپ نسبت به ترانزیت ایجاد شده است اظهار یک ترانزیت و عدم نیاز به اظهار مجدد برای ترانزیت های بعدی مرتبط با ترانزیت اولیه می باشد.

از آنجائیکه اکثر اطلاعات اظهارنامه ترانزیت اول با ترانزیت های مرتبط بعدی یکسان است با این تفاوت که حامل تغییر می یابد یا کالای اظهارنامه ترانزیت اول بصورت بخش بخش در چند اظهارنامه ترانزیت حمل خواهد شد. در نتیجه می توان با استفاده از رویه ترانشیپ اطلاعات مشترک اظهارنامه ها را از طریق سیستم منتقل نمود و بدین ترتیب نیازی به اظهار مجدد نخواهد بود.

 

کاربردها

1 -حمل کالاهای چند مقصدی: بدین صورت که برای ارسال
2 -یا چند محموله که در مجموع ظرفیت یک وسیله نقلیه(قطار،تریلی،…) را اشغال می کنند به مقصد شهرهای نزدیک به هم ( نسبت به فاصله از مبداء ) ، یک گمرک که نزدیک به شهرهای مقصد باشد بعنوان گمرک میانی انتخاب می شود و پس از تخلیه در انبار و تفکیک قبض انبار (بصورت فیزیکی یا سیستمی / تحت عملیات گمرکی) هر محموله در یک وسیله نقلیه به سمت مقصد خود بارگیری می شود.

در رویه ترانشیپ می توان با وارد کردن قبض انبار جدید، گمرک میانی و گمرک مقصد شماره سریال و کوتاژ دریافت نمود. بدین ترتیب در بخش عمده مسیر به جای چند وسیله نقلیه از یک وسیله نقلیه استفاده می شود. مطابق شکل زیر:

0004 - آموزش ترانشیپ

 

2 .تغییر حامل: برای تغییرحامل، بعنوان مثال ازماشین به قطار، از قطار به ماشین و یا از ماشین ایرانی به خارجی و … نیازی به اظهار مجدد نیست و میتوان با همان شماره قبض انبار و تعیین گمرک میانی و مقصد، از سامانه پنجره واحد شماره سریال و کوتاژ دریافت نمود. مطابق شکل زیر:

 آموزش ترانشیپ

 

ابتدا می بایست اطلاعات کالا در قالب یک بارنامه و قبض انبار از طریق منوی “دور اظهاری ترانزیت” اظهار شود با این تفاوت که در فرم اظهار در باکس نوع ترانزیت می بایست مطابق تصویر ذیل ترانشیپ داخلی یا ترانشیپ خارجی انتخاب گردد.

 

 آموزش ترانشیپ

 

سپس مطابق تصویر ذیل گمرک میانی مشخص خواهد شد و پس از انجام مراحل لازم و اتمام عملیات گمرکی به سمت گمرک میانی ارسال خواهد شد.

dfd - آموزش ترانشیپ

 

پس از تایید نهایی اعلام وصول پروانه در گمرک میانی و دریافت قبض انبار در صورتی که قرار بر ارسال بار به مقصد های جداگانه ای باشد، می بایست قبض انبار تفکیک شود و قبض انبار های جدید دریافت. سپس از طریق منوی “دریافت سریال ترانشیپ” مطابق تصویر زیر با وارد کردن شماره قبض انبار، گمرک میانی و گمرک مقصد بدون نیاز به وارد کردن مجدد اطلاعات اظهارنامه برای هر مقصد به طور جداگانه یک شماره سریال جدید که در وضعیت کوتاژ قرار دارد ایجاد می شود.

 

اما در صورتی که پس از تایید نهایی اعلام وصول پروانه در گمرک میانی تنها تغییر حامل صورت گیرد، برای مثال از ماشین به قطار و یا حامل ایرانی به خارجی نیازی به تفکیک قبض انبار نیست و با وارد شدن به منوی” دریافت سریال ترانشیپ” و وارد کردن شماره قبض انبار گمرک میانی، گمرک میانی و گمرک مقصد بدون نیاز به وارد کردن مجدد اطلاعات اظهارنامه یک شماره سریال جدید که در وضعیت کوتاژ قرار دارد ایجاد می شود.

 

0007 - آموزش ترانشیپ

 

لازم به ذکر است که با هر قبض انبار تنها یک سریال ترانشیپ ایجاد می شود و پروانه اصلی پس از تایید نهایی اعلام وصول تمامی سریال های ترانشیپ مرتبط در گمرکات مقصد اعلام وصول خواهد شد.

از آنجائیکه برای ترانزیت اولیه تضمین دریافت می شود و برای سریال های ترانشیپ مرتبط تضمین جداگانه دریافت نمی گردد لذا تضمین دریافت شده تا اعلام وصول نهایی ترانزیت اولیه آزاد نخواهد شد. همچنین عملیات گمرکی شامل ارزیابی، کارشناسی، صدور بیجک، درب خروج و … هیچ تفاوتی با رویه ترانزیت ندارد.

 


دسته بندی: آموزش | صادرات و واردات