تبلیغات


 
 


ماده191 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

متقاضیان پروانه کار گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت ایران
ب – ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.
پ – داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته ها.
ت – دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.
ث – کارمند دولت نباشد.
ج – موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می شود.
چ – داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

ادامه  در ادامه مطلب 


دسته بندی: آیین نامه و مقررات | مقررات گمرکی

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: 
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد